Professional 3D Print & Engineering

Salgs- og leveringsbetingelser for we3D & NILAS3D

Når du handler som Erhvervsdrivende - Business-to-Business (B2B)Kapitel 1 Anvendelsesområde

 • Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser (Herefter benævnt ”Betingelser”) finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter samt serviceaftaler (Herefter samlet benævnt ”Aftalen”), hvor we3D & NILAS3D (Herefter benævnt ”W3D”) er part.
 • Skal Salgs- og leveringsbetingelserne ikke finde anvendelse på én eller flere Aftaler, skal der træffes forudgående skriftlig aftale herom.
 • Ved uoverensstemmelser mellem Aftalen og Betingelserne har Aftalen forrang, hvorefter de enkelte Betingelser tilsidesættes i det omfang de strider mod Aftalen.

Kapitel 2 Aftalegrundlag

 • Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Aftalen det samlede aftalegrundlag for W3D salg og levering af serviceydelser til Kunden (Herefter samlet benævnt ”Aftalegrundlaget”)
 • Ændringer og tillæg til Aftalegrundlaget er alene gældende, såfremt W3D og Kunden har aftalt disse skriftligt.
 • Såfremt Aftalegrundlaget ikke giver et tilfredsstillende svar, skal de konkrete omstændigheder tages i betragtning og den relevante lovgivning skal inddrages.
 • Enhver tvist skal herefter afgøres efter Dansk ret

Kapitel 3 Samarbejdsforhold og bemanding

.
 • W3D og Kunden skal tilgå enhver Aftale med en positiv, professionel og ansvarlig holdning, herunder yde en betydelig indsats for at opnå det bedste mulige resultat.
 • W3D og Kunden skal i forlængelse af pkt. 3.1 udvise den nødvendige fleksibilitet til korrekt levering af serviceydelsen.
 • W3D og Kunden er gensidigt forpligtet til uden ugrundet ophold og i henhold til den aftalte tidsplan for en Aftale at påpege eventuelle fejl og mangler i serviceydelsen eller dens indhold.
 • W3D og Kunden skal sikre tilstedeværelsen af den fornødne bemyndigelse og beslutningskompetence gennem hele Aftalens udarbejdelse med henblik på at sikre fremdrift i henhold til tidsplanen for Aftalen samt effektiv håndtering at potentielle tvister i forløbet.
 • W3D og Kunden er forpligtet til at sikre, at alle medarbejdere allokeret til Aftalen er i besiddelse af de fornødne kompetencer og kvalifikationer, herunder relevant og nødvendig uddannelse, viden og erfaring.

Kapitel 4 Serviceydelser

 • W3D er forpligtet til at opretholde en kvalitetssikring ved salg og levering af serviceydelser, der opfylder kravene til god brancheskik.
 • Kunden er forpligtet til at give W3D adgang til personel og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne. W3D kan herefter ikke stilles til ansvar for tab, som følge af manglende eller manglefuld adgang til personel eller oplysninger.
 • W3D er ikke ansvarlig for, at serviceydelser overholder gældende lovgivning eller standarder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem W3D og Kunden.

Kapitel 5 Pris og betaling

 • Prisen for serviceydelserne følger af Aftalen mellem W3D og Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet tydeligt fremgår af Aftalen.
 • Kunden indrømmes betalingsbetingelserne netto kontant 10 dage fra faktureringsdato, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 • Kunden er uberettiget til at tilbageholde hele eller dele af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende tidligere leverancer fra W3D. En sådan tilbageholdelse vil væ4re at betragte som væsentlig misligholdelse af Aftalen.

Kapitel 6 Forsinket betaling

 • Undlader Kunden at betale en faktura rettidigt af årsager, som W3D er uden ansvar for, har W3D ret til rente svarende til den til enhver tid gældende procesrente fra forfaldstid og til betaling sker.
 • Undlader Kunden at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra W3D, har W3D ud over rente, jf. pkt. 6.1 ret til at ophæve salget og dermed leveringen af serviceydelser, som endnu ikke er overgivet til Kunden. Dette afskærer ikke W3D’s mulighed for at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Kunden.
 • W3D er ved forsinket betaling berettiget til at stoppe igangværende arbejde straks, såfremt Kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som W3D er uden ansvar for.

Kapitel 7 Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 • W3D’s tilbud om indgåelse af en Aftale er gældende i 10 dage fra den dato, Aftalen er forelagt Kunden, medmindre andet fremgår af Aftalens ordlyd. En accept, der er W3D i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for W3D, men må anses for et nyt tilbud om Aftaleindgåelse, som W3D kan vælge af acceptere inden for 10 dage.
 • Kunden skal ved ønsket om køb af serviceydelser fra W3D fremsende en skriftlig ordre herom til W3D.
 • WSD tilstræber herefter at sende bekræftelse eller afslag af ordren til Kunden senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af ordren. Bekræftelser og afslag skal være skriftlige for at være bindende for W3D.
 • Kunden er ikke berettiget til at ændre en afgivet ordre på køb af serviceydelser uden W3D skriftlige accept, medmindre andet fremgår af Aftalens indhold.

Kapitel 8 Levering & Returnering

 • W3D er forpligtet til at levere de(n) aftalte serviceydelse(r) til den aftalte tid på den aftalte måde iht. Aftalen. W3D har ret til at levere den aftalte serviceydelse før den aftalte leveringstid, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 • Kunden har en udvidet undersøgelsespligt. Kunden skal herefter undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Viser serviceydelsen sig mangelfuld ved undersøgelsen, har Kunden pligt til at reklamere over for W3D straks. Undlader Kunden at reklamere straks, kan fejl og mangler ikke senere gøres gældende over for W3D
 • Pkt. 8.2 gælder ligeledes for fejl og mangler, som Kunden burde have opdaget ved levering af serviceydelsen.
 • W3D modtager kun varer retur efter forudgående aftale. Varerne skal fremsendes i original, ubrudt emballage for Kundens egen regning og risiko.

Kapitel 9 Forsinket levering

 • Hvis W3D forventer en forsinkelse i levering af serviceydelser, skal W3D informere Kunden herom, herunder angive årsagen til forsinkelsen samt fremkomme med ny forventet leveringstid.
 • Undlader W3D at levere serviceydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Kunden er uden ansvar for, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen. Ophævelse kan ske uden yderligere varsel ved skriftlig meddelelse til W3D. Kunden tildeles ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Kapitel 10 Udskydelse af levering

 • Såfremt Kunden ønsker at udskyde påbegyndelsen eller leveringen en aftalt serviceydelse, kan W3D betinge udskydelsen af, at Kunden godtgør W3D dennes rimelige omkostninger forbundet med udskydelsen.

Kapitel 11 Garanti

 • W3D garanterer ved levering af serviceydelser, at disse er fri for fejl og mangler i 1 måned efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, forlænges garantiperioden med 1 måned fra afhjælpningstidspunktet, dog maksimalt 2 måneder fra oprindelig levering.
 • W3D’s garanti omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes Kundens brug af serviceydelsen i strid med W3D anvisninger eller almindelig praksis på området.
 • W3D’s garanti omfatter desuden ikke fejl og mangler, der skyldes afhjælpning eller ændringer udført af andre end W3D, herunder Kunden selv.
 • Opdager Kunden fejl og mangler ved en leveret serviceydelse inden for garantiperioden, skal Kunden straks give skriftlig meddelelse til W3D. Hvis fejl og mangler, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddelelse skriftligt til W3D, kan Kunden ikke senere gøre disse fejl og mangler gældende over for W3D.
 • Inden rimelig tid efter at W3D har modtaget meddelelse fra Kunden om potentielle fejl og mangler ved serviceydelsen, meddeler W3D, om denne anser Kundens henvendelse for omfattet af garantien iht. pkt. 11.1.
 • Inden rimelig tid efter at W3D har afgivet meddelelse til Kunden efter pkt. 11.4 om, at fejl og mangler er omfattet af garantien, afhjælper W3D disse fejl og mangler.
 • Rimelig tid andrager altid minimum 14 arbejdsdage, medmindre andet er skriftligt aftalt
 • Undlader W3D at afhjælpe fejl og mangler omfattet af garantien inden for rimelig tid efter, at W3D har givet meddelelse til Kunden efter pkt. 11.4, af årsager, som Kunden er uden ansvar for, kan Kunden ophæve de(n) ordre(r), der er berørt, uden varsel ved skriftlig meddelelse til W3D.
 • Kunden erhverver ikke andre misligholdelsesbeføjelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Kapitel 12 Vedligeholdelse og support

 • W3D påtager sig ikke at udføre vedligeholdelse af leverede serviceydelser eller yde support i øvrigt, medmindre andet tydeligt fremgår af Aftalegrundlaget.
 • Vedligeholdelses- og supportaftaler kan tilkøbes for en merpris.

Kapitel 13 Drift

 • Såfremt W3D skal varetage driften af leverede serviceydelser, skal vilkårene herfor aftales nærmere med Kunden, jf. pkt. 12.2.

Kapitel 14 Ansvar

 • W3D og Kunden er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der fremgår af Aftalegrundlaget.
 • Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er W3D ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder - men ikke begrænset til - tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed.
 • Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er W3D ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure-situationer. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure-situationen er aktuel.
 • Som force majeure-situationer anses forhold, der er uden for W3D’s kontrol, og som W3D ikke kunne eller burde have forudset ved aftalens indgåelse. I følgende situationer vil der altid kunne henvises til force majeure; usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder, herunder strejke, blokade m.m.

Kapitel 15 Underleverandører

 • W3D kan frit benytte underleverandører i forbindelse med levering af en serviceydelse.
 • Kunden kan ikke uden W3D skriftlige samtykke overlade sine forpligtelser og rettigheder i henhold til Aftalegrundlaget til en tredjemand.
 • Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med W3D’s udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører W3D.
 • Kunden har en tidsubegrænset brugsret til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med W3D’s udførelse af serviceydelser til Kunden.
 • Udnyttelsen skal have tilknytning til Kundens sædvanlige forretningsområde, medmindre andet tydeligt fremgår af Aftalegrundlaget.
 • W3D er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. Skulle W3D herefter blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts rettigheder, skal Kunden holde W3D skadesløs.

Kapitel 17 Fortrolighed

 • Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge W3D’s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 • Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over W3D’s fortrolige oplysninger som beskrevet i 17.1. Kunden skal omgås og opbevare fortrolige oplysninger forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
 • W3D må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Kundens fortrolige oplysninger som beskrevet i 17.1. W3D skal omgås og opbevare fortrolige oplysninger forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
 • Ovenstående bestemmelser om fortrolighed finder anvendelse under arbejdets udførelse. Bestemmelserne finder desuden anvendelse uden tidsbegrænsning efter arbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

Kapitel 18 Gældende lov og værneting

 • Enhver tvist som udspringer af Aftalegrundlaget skal afgøres efter dansk ret.
 • Tvister vedrørende Aftalegrundlet som ikke kan afgøres ved mindelighed skal indbringes for de danske domstole ved W3D’s værneting.