Salgs- og leveringsbetingelser for NILAS3D

Når du handler som Forbruger - Business-to-Customer (B2C)

Kapitel 1 Anvendelsesområde

 • Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser (Herefter benævnt ”Betingelser”) finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter samt serviceaftaler (Herefter samlet benævnt ”Aftalen”), NILAS3D (Herefter benævnt ”NILAS3D”) er part og hvor Kunden handler i henhold til Købeloven kan defineres som forbruger.

 • Ved uoverensstemmelser mellem Aftalen og Betingelserne har Aftalen forrang, hvorefter de enkelte Betingelser tilsidesættes i det omfang de strider mod Aftalen.

Kapitel 2 Aftalegrundlag

 • Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Aftalen det samlede aftalegrundlag for NILAS3D salg og levering af serviceydelser til Kunden (Herefter samlet benævnt ”Aftalegrundlaget”).

 • Ændringer og tillæg til Aftalegrundlaget er alene gældende, såfremt NILAS3D og Kunden har aftalt disse skriftligt.

 • Såfremt Aftalegrundlaget ikke giver et tilfredsstillende svar, skal de konkrete omstændigheder tages i betragtning og den relevante lovgivning skal inddrages.

 • Enhver tvist skal herefter afgøres efter Dansk ret.

Kapitel 3 Bestilling

 • NILAS3D tilbyder køb af varer online via virksomhedens hjemmeside. Findes en varer ikke på hjemmesiden, har Kunden mulighed for at rette direkte henvendelse til NILAS3D’s kundeservice.

Kapitel 4 Pris

 • Prisen for serviceydelserne følger af Aftalen mellem NILAS3D og Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle priser er inklusiv moms og afgifter til staten, medmindre andet tydeligt fremgår af Aftalen.

 • NILAS3D forbeholder sig retten til at ændre priserne i takt med indeksreguleringer udefra.

Kapitel 5 Fragtomkostninger

 • Prisen for fragt beregnes ud fra vægt og destination, når pakken sendes inden for Danmark (Grønland og Færøerne undtaget). Sendes en pakke uden for Danmarks grænser opkræves den aktuelle fragtpris hos NILAS3D’s distributionspartner.

 • Afhentning kan normalt finde sted på NILAS3D’s forretningssted efter forudgående aftale

 • Kunden er uberettiget til at tilbageholde hele eller dele af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende tidligere leverancer fra NILAS3D. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Aftalen.

Kapitel 6 Betaling

 • Kunden kan betale med de mest anvendte betalingskort såsom Dankort, Visa-Dankort, Mastercard, Meastro, Elektron mfl. Transaktionen sker gennem Nets-betalingssystemer for at sikre Kundens personfølsomme oplysninger. Der opkræves ikke gebyr ved betaling på NILAS3D’s hjemmeside.

 • Der kan også betales via alm. bankoverførelse. Kunden skal dog være opmærksom på, at denne i tilfælde af bankoverførelse ikke er beskyttet af indsigelsesordningen.

 • Beløbet for Kundens køb hæves først, når varerne er afsendt fra NILAS3D.

 • NILAS3D er ved forsinket betaling berettiget til at stoppe igangværende arbejde straks, såfremt Kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som NILAS3D er uden ansvar for.

Kapitel 7 Sikkerhed

 • Uanset betalingsmåden behandles alle personfølsomme oplysninger fortroligt. De indtastede oplysninger bliver krypterede (SSL) og kan ikke læses af andre. Kortoplysninger m.m. sendes over en krypteret forbindelse til serveren og NILAS3D har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger iht. PBS’s krav herom.

Kapitel 8 Levering

 • NILAS3D er forpligtet til at levere de(n) aftalte serviceydelse(r) til den aftalte tid på den aftalte måde iht. Aftalen. NILAS3D har ret til at levere den aftalte serviceydelse før den aftalte leveringstid, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 • Kunden har en udvidet undersøgelsespligt. Kunden skal herefter undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Viser serviceydelsen sig mangelfuld ved undersøgelsen, har Kunden pligt til at reklamere over for NILAS3D straks. Undlader Kunden at reklamere straks, kan fejl og mangler ikke senere gøres gældende over for NILAS3D.

 • Pkt. 8.2 gælder ligeledes for fejl og mangler, som Kunden burde have opdaget ved levering af serviceydelsen.

 • Særlige betingelser for levering af 3D-printere I forbindelse med forsendelse af 3D-printere vil der blive tillagt et forsikringsgebyr, så forsendelsen er behørigt forsikret. Kunden har ikke mulighed for at fravælge denne ordning, men kan vælge at afhente printeren på NILAS3D’s forretningssted.

Kapitel 9 Fortrydelsesret og reklamationsfrist

 • Kunden har 14-dages fortrydelsesret, når denne handler som forbruger hos NILAS3D, jf. Lov om visse forbrugeraftalers § 19, stk. 1.

 • Fortrydelsesretten iht. pkt. 9.1 finder ikke anvendelse på varer og serviceydelser omfattet af Lov om visse forbrugeraftalers § 18, stk. 2.

 • Kunden er forpligtet til at reklamere inden for 2 år fra købsdatoen iht. Købelovens regler herom, såfremt Kunden ønsker at gøre en reklamation gældende over for NILAS3D.

Kapitel 10 Returnering

 • Kunden skal sende sin ordre retur til NILAS3D uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at Kunden har meddelt NILAS3D, at varen ønskes returneret. Kunden skal afholde de direkte udgifter forbundet med returneringen, men NILAS3D godtgør rimelige omkostninger til fragt, når varen er modtaget og en inspektion har fundet sted.

 • Ved enhver returnering er Kunden ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind, idet risikoen for varen ved leveringen er overgået fra NILAS3D til Kunden.

 • Kunden hæfter for eventuel værdiforringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end hvad der findes nødvendigt for at fastslå varens art og egenskaber.

Kapitel 11 Garanti

 • NILAS3D garanterer ved levering af serviceydelser, at disse er fri for fejl og mangler i 1 måned efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, forlænges garantiperioden med 1 måned fra afhjælpningstidspunktet, dog maksimalt 2 måneder fra oprindelig levering.

 • NILAS3D’s garanti omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes Kundens brug af serviceydelsen i strid med NILAS3D anvisninger eller almindelig praksis på området.

 • NILAS3D’s garanti omfatter desuden ikke fejl og mangler, der skyldes afhjælpning eller ændringer udført af andre end NILAS3D, herunder Kunden selv.

 • Opdager Kunden fejl og mangler ved en leveret serviceydelse inden for garantiperioden, skal Kunden straks give skriftlig meddelelse til NILAS3D. Hvis fejl og mangler, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddelelse skriftligt til NILAS3D, kan Kunden ikke senere gøre disse fejl og mangler gældende over for NILAS3D.

 • Inden rimelig tid efter at NILAS3D har modtaget meddelelse fra Kunden om potentielle fejl og mangler ved serviceydelsen, meddeler NILAS3D, om denne anser Kundens henvendelse for omfattet af garantien iht. pkt. 11.1.

 • Inden rimelig tid efter at NILAS3D har afgivet meddelelse til Kunden efter pkt. 11.4 om, at fejl og mangler er omfattet af garantien, afhjælper NILAS3D disse fejl og mangler.

 • Rimelig tid andrager altid minimum 14 arbejdsdage, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 • Undlader NILAS3D at afhjælpe fejl og mangler omfattet af garantien inden for rimelig tid efter, at NILAS3D har givet meddelelse til Kunden efter pkt. 11.4, af årsager, som Kunden er uden ansvar for, kan Kunden ophæve de(n) ordre(r), der er berørt, uden varsel ved skriftlig meddelelse til NILAS3D.

 • Kunden erhverver ikke andre misligholdelsesbeføjelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Kapitel 12 Vedligeholdelse og support

 • NILAS3D påtager sig ikke at udføre vedligeholdelse af leverede serviceydelser eller yde support i øvrigt, medmindre andet tydeligt fremgår af Aftalegrundlaget.

 • Vedligeholdelses- og supportaftaler kan tilkøbes for en merpris.

Kapitel 13 Gældende lov og værneting

 • Enhver tvist som udspringer af Aftalegrundlaget skal afgøres efter dansk ret.

 • Tvister vedrørende Aftalegrundlet som ikke kan afgøres ved mindelighed skal indbringes for de danske domstole ved NILAS3D’s værneting.